Konferencja naukowo-techniczna 2024.06.14 Osada Popowo

W dniu 14 czerwca 2024 roku w pięknie położonej Osadzie Popowo koło Włocławka
odbyła się konferencja naukowo-techniczna pod nazwą „Wpływ odnawialnych źródeł energii
(OZE) na utrzymanie parametrów technicznych w sieciach dystrybucyjnych SN i nn”

Organizatorem wydarzenia był Oddział Włocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(SEP). Gośćmi specjalnymi konferencji byli członkowie Stowarzyszenia Techników i
Inżynierów Polskich na Litwie w osobach: prezesa zarządu – Juzefa Vasilevskiego, sekretarza
generalnego – Marjana Zurovica i członka stowarzyszenia – Zbignieva Chveduka. Poza
przedstawionymi powyżej, w wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele branżowego
biznesu, uczelni wyższych, instytucji związanych z dziedziną wytwarzania energii oraz
organizacji pozarządowych.

Celem konferencji było omówienie wyzwań stojących przed operatorami systemów
dystrybucyjnych związanych z wpływem odnawialnych źródeł energii na funkcjonowanie
eksploatowanych przez sieci. Prelegenci przedstawili innowacyjne rozwiązania oraz
doświadczenia praktyczne w zarządzaniu i optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznych.
Wśród tematów jakie omówili uznani prelegenci nalazły się:

część I – tematyczna
Apator SA: Rozwiązania wspierające OSD dla sieci z dużym nasyceniem generacji
rozproszonej

Energa – Operator SA: Praca aktywnego regulatora napięcia w sieci elektroenergetycznej o
napięciu 0,4 kV – doświadczenia ENERGA-OPERATOR S.A.

Encos Sp. z o.o.: Wybrane aspekty kodeksu sieci NC RfG w teorii i praktyce
Mistral Energy Sp. z o.o.: Rozproszone systemy zarządzania energią w układach
klastrowych

część II – prezentacja wyrobów
Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS Sp. z o.o. Sp. k.: Nowoczesne rozwiązania dla
elektroenergetyki. Eliminacja gazu cieplarnianego SF6 w produktach.

Eaton Electric Sp. z o.o.: Gospodarka o obiegu zamkniętym. Studium przypadku rozważań
projektowych dla rozdzielnic średniego napięcia.

Strunobet Migacz Sp. z o.o.: Nowoczesne hybrydowe słupy strunobetonowe z głowicami
kratowymi dla linii SN i WN

Grupa Wolff Sp. z o.o. Sp. k.: Urządzenia przeciwwybuchowe i ich zastosowanie w
elektrotechnice

Konferencja dostarczyła uczestnikom wartościowych informacji na temat wyzwań i
rozwiązań związanych z integracją OZE w sieciach dystrybucyjnych SN i nn. Przedstawione
prezentacje podkreślały konieczność adaptacji nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych
podejść w celu poprawy stabilności i efektywności sieci elektroenergetycznych. Dyskusje i
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami pozwoliły na lepsze zrozumienie problemów i
możliwości rozwoju w dziedzinie zarządzania energią.

Podczas trwania konferencji, jak i w kuluarach odbywała się otwarta dyskusja, podczas
której uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom oraz wymieniać się swoimi
doświadczeniami.

Oddział Włocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich dziękuje wszystkim uczestnikom
i prelegentom za zaangażowanie i udział w konferencji.

Więcej zdjęć znajdą Państwo w naszej Galerii.