Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

oddział włocławski 

 

Zasady etycznego postępowania członków SEP

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, świadomi znaczenia technologii stosowanych w różnych dziedzinach elektryki oraz ich wpływu na jakość życia, rozwój gospodarki i ochronę środowiska
naturalnego, biorąc osobistą odpowiedzialność za skutki swej działalności wobec kolegów, współpracowników i społeczeństwa, zobowiązują się :

  1. Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności dla powiększenia dobrobytu społeczeństwa, tworząc dobra materialne, rozwijając naukę, kulturę i inne wartości wyższego rzędu.
  2. Wywiązywać się ze swych obowiązków, w tym również w stosunku do stowarzyszenia, którego są dobrowolnymi członkami.
  3. Przestrzegać, aby podejmowane decyzje spełniały wymogi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego, a także ujawniać czynniki mogące zagrażać społeczeństwu lub środowisku naturalnemu.
  4. Umacniać autorytet zawodu i stowarzyszenia poprzez wysoki poziom wykonywanej pracy, cenić swą godność osobistą, odrzucać przekupstwo w każdej formie.
  5. Nie ulegać wpływom lub naciskom zewnętrznym, przeciwstawiać się wadliwym koncepcjom oraz realizacji złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospodarczych.
  6. Podnosić swe umiejętności zawodowe i podejmować pracę stosownie do posiadanych kwalifikacji, wiedzy fachowej i doświadczenia.
  7. Sprawdzać i opiniować rzetelnie rozwiązania techniczne, przyjmować uwagi krytyczne, uznawać i poprawiać zaistniałe błędy.
  8. Sprawiedliwie i obiektywnie oceniać każdą pracę, także kolegów i podwładnych, nie przypisując sobie cudzych osiągnięć i zasług.
  9. Dbać o wysoki poziom kultury i etyki w życiu codziennym w wypowiedziach, artykułach i korespondencji.
  10. Stwarzać atmosferę koleżeńskiej współpracy, szanować przełożonych, kolegów i współpracowników, niezależnie od ich przekonań czy też pozycji społecznej, pomagać im w zawodowym rozwoju i wspierać ich w postępowaniu zgodnym z zasadami etycznego postępowania.

 

Przypominamy wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia o składkach członkowskich.
Składki można wpłacać bezpośrednio na nasze konto:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

Miesięczna składka to 10 zł, ulgowa to 3 zł. Kto może płacic składki ulgowe: Uchwała nr 44-2014/2018 ZG SEP.

UWAGA - nowe stawki opłat egzaminacyjnych.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2018 opłata za egzamin wynosi  210,00zł (dwieście dziesięć złotych). Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E).

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?